Available courses

Ky kurs do te sherbeje si baze per ngritjen e vleresimit online te pedagogeve dhe lendeve ne universitetin Luarasi

Teknika ligjvenese trajton parimet dhe rregullat, qe duhet te ndiqen nga hartuesit e akteve normative dhe dokumenteve te tjere ligjore e strategjike, per perkthimin e politikave te caktuara ne legjislacion, si dhe per arritjen e qellimeve te caktuara.Hartimi i legjislacionit ne perputhje me parimet e teknikes ligjevenese perben nje aspekt te rendesishem te shtetit te se drejtes, jo vetem ne drejtim te nje qeverisjeje kushtetuese, ligjore, transparente, eficente, te pergjegjshme, por edhe ne drejtim te krijimit te nje kuadri ligjor te qendrueshem dhe solid, duke shmangur keshtu, dukurine negative te "inflacionit legjislativ".

Literatura baze e detyrueshme:

Cikel leksionesh pergatitur nga Prof.Asoc.Dr.Nejla Peka
S.Berberi, "Teknika legjislative", shtepia botuese "Morava", 2012
Manual i hartimit te ligjeve ne Shqiperi - nje guide per procesin legjislativ ne Shqiperi, pergatitur nga EURALIUS, BE dhe Ministria e Drejtesise

Literarture e rekomandueshme:

Kushtetuta e RSH-se
Rregullorja e Kuvendit te RSH-se
Ligji nr.9000, date 30.1.2003 "Per organizimin dhe funksionimin e Keshillit te Ministrave ne RSH"
Vendimi nr.584, date 28.8.2003 i Keshillit te Ministrave "Per miratimin e rregullores se funksionimit te KM", te ndryshuar
E drejta kushtetuese, Luan Omari dhe Aurela Anastasi, Tirane 2008

test